Privacy voorwaarden

Yooker

Privacy voorwaarden van Yooker

Yooker hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij hiermee omgaan. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit betekend dat wij in ieder geval:

  • Duidelijk vermelden, met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken (middels deze verklaring)
  • De verzameling van persoonsgegevens beperken, tot alleen gegevens voor legitieme doeleinden.
  • Eerst om toestemming vragen, alvorens we persoonsgegevens verwerken.
  • Maatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen, ook als ze door derden verwerkt worden.
  • Verzoeken respecteren om persoonsgegevens in te zien, te rectificeren en/of te verwijderen.

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt, ten behoeve van de volgende doeleinden:

  • Voor de uitvoering van onze dienstverlening, zoals vastgelegd in een opdrachtbevestiging of overeenkomst.
  • Voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
  • Ter uitvoering van onze bedrijfsvoering en bedrijfsdoelstellingen.

Persoonlijke gegevens van klanten

Wij maken voor iedere klant een klanten map aan. In klanten mappen worden persoonsgegevens gebruikt in offertes, overeenkomsten, facturen en in andere relevante documenten. Wij gebruiken onder andere de volgende persoonlijke gegevens: “namen, adressen, postcodes, woonplaatsen, telefoonnummers, email adressen en betaalgegevens”.

Persoonlijke gegevens van leveranciers

Wij maken voor iedere leverancier een leveranciersmap aan. In leveranciersmappen worden persoonsgegevens gebruikt in offertes, overeenkomsten, facturen en in andere relevante documenten. Wij gebruiken onder andere de volgende persoonlijke gegevens: “namen, adressen, postcodes, woonplaatsen, telefoonnummers, email adressen en betaalgegevens”.

Verstrekken van gegevens aan derden

In sommige gevallen, delen wij persoonsgegevens met derden, bijvoorbeeld om uiteindelijk de juiste producten en/of diensten te kunnen leveren of uit te kunnen voeren. We beperken de gegevens die we delen met derden alleen tot die doeleinden, waarvoor ze nodig zijn. Wij geven nooit toestemming om persoonsgegevens door derden te laten gebruiken, zonder onze toestemming. Andere partijen mogen dus nooit zelfstandig gegevens gebruiken of doorgeven.

Met derden maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij bepaalde wet- en regelgeving en/of rechtspraak ons daartoe verplicht. Denk bijvoorbeeld aan het delen van informatie met overheidsinstellingen, zoals onder andere met de politie. Als het gaat om strafbare feiten, zijn we dat zelfs in een aantal gevallen verplicht. We kunnen gegevens ook doorgeven in het geval ons bedrijf (of een deel daarvan) wordt verkocht en de koper uw gegevens nodig heeft, om de dienstverlening voort te kunnen zetten.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo hanteren wij een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen (en andere apparaten de we nodig hebben om onze diensten te kunnen verlenen). Daarnaast maken wij gebruik van beveiligde systemen en zijn onze medewerkers geïnformeerd over het belang van de bescherming van uw persoonsgegevens.

Bewaartermijnen van persoonsgegevens

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van deze persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht, om de door u verstrekte persoonsgegevens door ons te laten overdragen aan uzelf, of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor, om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij raden aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, om op de hoogte te blijven van de meest actuele informatie.

Autoriteit Persoonsgegevens

Wij benadrukken nogmaals, dat wij er alles aan zullen doen om uw persoonsgegevens op de juiste manier te behandelen. Mocht u klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, zullen wij te alle tijden willen helpen en medewerking verlenen. Komt u er met ons niet uit, dan kunt u op grond van de privacywetgeving een klacht in dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Wij zijn als bedrijf verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring vragen en/of opmerkingen heeft, neemt u dan contact met ons op via onderstaande coördinaten.

Hoe kunt u ons bereiken indien u vragen heeft over onze privacyverklaring?

U kunt ons bereiken via onderstaande coördinaten. Wij staan u graag te woord.

Yooker VOF
Industrieweg 23e
5527 AJ, Hapert
Nederland

Tel: +31(0)6 81 73 61 52
Mail: [email protected]

Stuur ons een bericht via het contactformulier

Loading...